Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace

Adresa: 
Budilovo náměstí 72
PSČ: 
321 00
Městský obvod:
Plzeň 6 - Litice
Telefon: 
377 828 889
Ředitel: 
Bc. Iveta Bohmannová
Adresa poskytování vzdělání: 
Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice

Informace školy

Mateřská škola Litice je jednopatrová budova, která má dostatečné, členěné prostory a podnětné prostředí pro hry, různé činnosti dětí, jejich volný pohyb i sportování dětí. V přízemí budovy je třída Berušek a nově otevřená třída Broučků, šatny pro děti, šatna pro zaměstnance, školní kuchyně s jídelnou, sociální zařízení.

V I.poschodí je třída Včeliček, třída Čmeláčků, třída Motýlků, tělocvična a chodba, která je upravena pro hry dětí. Dále se zde nachází ředitelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance.

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

 Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

-  vést dítě ke zdravému životnímu stylu

- přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte

-  učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii

- budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte

- aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor

- připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

 Nadstandartní aktivity MŠ:

- naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí

- děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče

- zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami

- pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii

- spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje

 

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.