Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Adresa: 
Kyšická 51
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
601 388 110, 725 787 891
Ředitel: 
Bc.Pavla Brejchová
Adresa poskytování vzdělání: 
Kyšická 51

Informace školy

Hlavní orientace mateřské školy

  • Vytvářet klima školy s klidným a příjemným prostředím, ve kterém se děti cítí šťastně a spokojeně
  • Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
  • vést děti ke všem daným klíčovým kompetencím
  • Zkvalitňovat práci v oblasti komunikačních schopností a řeči, vést děti k rozvoji logického myšlení a dalších základních psychických procesů.
  • Rozvíjet pracovní dovednosti, zdokonalovat sebeobsluhu přiměřeně k věku dětí, rozvíjet manipulační a technické dovednosti při činnostech s materiálem, pomůckami a nástroji.
  • Vést děti k ochranně životního prostředí, k péči o volně žijící zvířata a získávat poznatky o pěstitelské práci.
  • Využívat podmínek okrajové mateřské školy k získávání poznatků o přírodě, zvířatech, zemědělských pracích apod.

Co nabízíme:

                          Předplavecký výcvik

                          Hrajeme si na školu - příprava předškoláků na vstup do 1.třídy
                          Šikovné ručičky - tvoření z tradičního i netradičního materiálu
                          Angličtina hrou
                          Rozhýbej svůj jazýček - logopedická prevence
                          Ekologické vycházky
                          návštěva divadelních představení
                           tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

Motto naší školy

Filozofií naší mateřské školy je vytvoření školy rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ve kterém budou moci prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Respektování zájmů, potřeb a individuality dětí a společně prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, rozhodovat se a spolupracovat. Vytvářet takové podmínky, aby se děti do naší mateřské školy těšily.