Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

Přijímací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

I. Fáze: Vyplnění žádostí

Od 15. 4. do 3. 5. 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete pohodlně vyplnit elektronicky prostřednictvím této internetové stránky.

Pro vyplnění žádosti můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o zpracováním osobních údajů a GDPR).

Osobní údaje dítěte a zákonného zástupce uvedené v žádosti jsou požadovány za účelem vedení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete ve výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání a pouze v úředních hodinách navštívit níže uvedená kontaktní místa.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost.

Neopomeňte vyplnit čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor Čestné prohlášenía zajistit si kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte.

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, bude nutné zajistit také vyjádření lékaře o zdravotním stavu (až pominou mimořádná opatření).

Nastavení internetového prohlížeče. Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. Fáze: Sběr žádostí

4. 5. a 5. 5. 2020

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

O počtech volných míst na MŠ se informujte na těchto internetových stránkách.

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:
Trvalý pobyt ověří ředitelka MŠ.

III. Fáze: Přijímací řízení

Od 6. 5. do 31. 5. 2020

  V tomto období obdržíte informaci
  o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

  Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na těchto internetových stránkách od 15. 5. 2020.

  Zákonní zástupci mohou být informováni i prostřednictvím e-mailů. Proto upozorňujeme na nutnost kontroly e-mailů i ve složkách pro spam a hromadné zprávy.

    

   Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

   Ve výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání a pouze v úředních hodinách budou k dispozici kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo k tiskárně.

   Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

   Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor investic a majetku
   alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 309, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, MBA, tel.: 378 036 190

   Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
   Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

   Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic 
   sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, paní Hana Beránková, tel.: 378 036 494

   Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
   Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 2, paní Jana Grossová, tel.: 378 036 621, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, Ing. Kateřina Malinová, tel.: 378 036 654

   Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
   Prvomájová 100, 322 00 Plzeň-Křimice, Bc. Lenka Stulíková, tel.: 378 036 803

   Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
   Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825 

   Úřad městského obvodu Plzeň 10,
   K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota, paní Blanka Strejcová, tel.: 378 036 896 (v době nepřítomnosti Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893)

   Mateřské školy
   Bližší informace získáte na webových stránkách školy.