Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

Přijímací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

I. Fáze: Vyplnění žádostí

Od 15. 4. do 1. 5. 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete pohodlně vyplnit elektronicky prostřednictvím této internetové stránky.

Pro vyplnění žádosti můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR).

Osobní údaje dítěte a zákonného zástupce uvedené v žádosti jsou požadovány za účelem vedení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na žádosti také vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Nastavení internetového prohlížeče. Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. Fáze: Sběr žádostí

2. 5. a 3. 5. 2019

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

O počtech volných míst na MŠ se informujte na těchto internetových stránkách.

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Doporučujeme dostavit se do každé z nich osobně, nejlépe i s dítětem.

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu.

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:
Trvalý pobyt v městském obvodu se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v daném městském obvodu nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Trvalý pobyt ve městě Plzni se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Plzni nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

III. Fáze: Přijímací řízení

Od 4. 5. do 31. 5. 2019

  V tomto období obdržíte informaci
  o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

  Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na těchto internetových stránkách od 15. 5. 2019.

  Zákonní zástupci mohou být informováni i prostřednictvím e-mailů. Proto upozorňujeme na nutnost kontroly e-mailů i ve složkách pro spam a hromadné zprávy.

    

    

    

   Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

   Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

   Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

   Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor investic a majetku
   alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190

   Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
   Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

   Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic 
   sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

   Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
   Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 2, paní Jana Grossová, tel.: 378 036 621, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644

   Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
   Prvomájová 100, 322 00 Plzeň-Křimice, Bc. Lenka Stulíková, tel.: 378 036 803

   Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
   Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825 

   Úřad městského obvodu Plzeň 10,
   K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota, paní Blanka Strejcová, tel.: 378 036 896 (v době nepřítomnosti Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893)

   Mateřské školy
   Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo na jejich webových stránkách.