Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, IČ 66362717, dále jen „SITMP" jako správce osobních údajů zpracovává Vámi poskytnuté údaje za účelem technického zajištění podkladů k zápisům do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, které proběhnou v květnu t. r. v jednotlivých mateřských školách za využití aplikace Elektronické podpory zápisů.

O dětech jsou vedeny následující typy údajů:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • státní občanství v případě cizince
  • místo trvalého pobytu dítěte, popřípadě místo pobytu cizince
  • číslo pojištěnce dle karty zdravotního pojištění.

O zákonných zástupcích jsou vedeny následující typy údajů:

  • jméno a příjmení
  • místo trvalého pobytu popř. adresa pro doručování písemností
  • ID datové schránky
  • E-mailová adresa a telefonní číslo (dobrovolné údaje).

Na SITMP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 367k8gv, emailem na adrese: edl@plzen.eu nebo poštou na adresu: SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace se sídlem v Plzni, Dominikánská 288/4, 301 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SITMP obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SITMP obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro SITMP je Michal Edl, tel: 37803 5109, email: edl@plzen.eu.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem SITMP.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Osobní údaje jsou shromážděny za účelem jejich následného elektronického předání příslušné mateřské škole, do které se zákonný zástupce v době zápisu dostaví s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Mateřská škola se po odevzdání žádosti sama stane správcem údajů uvedených v žádosti a po jejich ověření bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Údaje bude zpracovávat na základě školského zákona a správního řádu při výkonu veřejné moci.