Kritéria řízení

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2017/2018

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ

  1. děti spádové – 5ti letí či starší
  2. děti spádové – 4letí
  3. děti spádové – 3letí
  4. děti spádové – 2letí*
  5. děti nespádové z Plzně – dle věku v pořadí od nejstaršího
  6. mimoplzeňské děti
  7. kritérium sourozenec**
  8. možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno

* Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2017.

Spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 7/2016

Podrobné bodové hodnocení kritérií (PDF) 

<