Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:1332Počet pracovišť mateřských škol:55

Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Vochovská 25
PSČ: 
322 00
Městský obvod:
Plzeň 5 - Křimice
Telefon: 
377 822 268
Ředitel: 
Bc. Jiřina Kavalírová
Adresa poskytování vzdělání: 
Vochovská 25

Informace školy

Vzdělávací program " Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se máme prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné. Vzdělávací proces zpestřují školní i mimoškolní aktivity, přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má i spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi: plavecký výcvik, rehabilitační pobyty zaměřené na prevenci vadného držení těla, seznamování s angličtinou metodou Wattsenglisch s využitím unikátních výukových materiálů Wow, využívání interaktivní tabule, příležitostné seznamování s PC, návštěvy vhodných expozic pro děti, knihovny, pořádání divadelních představení v MŠ,  besedy o zvířatech, výukové programy v plzeňské ZOO, besedy s policií ČR, hasiči, výlety do zajímavých lokalit v okolí. Výhodou je i rozlehlá zahrada školy, která je, koncipována jako „Zahrada fantazie“. V současnosti je dokončena poslední etapa její revitalizace, nadále bude postupně budována a vybavována zejména přírodními herními prvky a využívána jako přírodní učebna, místo k pohybu, relaxaci, poznávání, pozorování a vzájemnému setkávání.