Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017

I. Fáze: Vyplnění přihlášek

Od 18. 4. do 2. 5. 2017

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat pouze vyplněním elektronické přihlášky na těchto internetových stránkách.

Důležité informace:

  • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
  • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
  • Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou přihlášku, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
  • Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.
  • Pro vyplnění přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte.

II. Fáze: Sběr přihlášek

3. 5. a 4. 5. 2017

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

  • O počtech volných míst na MŠ se informujte na těchto internetových stránkách.
  • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění   dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu.
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně, doporučujeme i s dítětem.

III. Fáze: Přijímací řízení

Od 5. 5. do 31. 5. 2017

V tomto období obdržíte informaci
o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

  • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na těchto internetových stránkách od 10. 5..

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Mgr. Magdaléna Kýhosová, tel: 378 033 163

Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor správy majetku
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190

Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic 
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 221, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 212, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650

Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
Prvomájová 100, 330 31 Plzeň-Křimice, Bc. Lenka Stulíková, tel.: 378 036 803

Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825 

Úřad městského obvodu Plzeň 10,
K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota, paní Blanka Strejcová, tel.: 378 036 896 (v době nepřítomnosti Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893)

Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo na jejich webových stránkách.

<